Aanmeldprocedure Tyltylschool

Wanneer u wilt oriënteren of de Tyltylschool een passende school is voor uw kind kunt u telefonisch of via de mail contact met ons opnemen.

 

v  Rondleiding / oriënterend gesprek
Wij starten altijd de procedure met een rondleiding en een oriënterend gesprek op school. Tijdens de rondleiding en het gesprek bespreken wij samen of onze school wellicht een goede plek voor uw kind kan zijn en verder onderzoek zinvol is.

 

Indien op basis van de kennismaking uw kind wilt aanmelden, dan vindt u hieronder welke stappen er nog genomen moeten worden voor wij tot plaatsing kunnen overgaan.

 

Aanmeldingen zonder voorafgaande rondleiding en een oriënterend gesprek worden niet als formele aanmelding beschouwd.

 

v  U vult het aanmeldingsformulier in.
Op het aanmeldingsformulier vult u de gevraagde gegevens in van het kind en de ouder(s) / verzorger(s). Met het aanmelden van uw kind spreekt u de wens uit tot plaatsing op de Tyltylschool.  Of er daadwerkelijk tot plaatsing kan worden overgegaan wordt uiteindelijk besloten door de commissie van begeleiding van de Tyltylschool.

 

U vult het toestemmingsformulier in.
Met deze toestemming vragen wij relevante, medische en /of andere gegevens op om tot een passend en onderbouwd advies te kunnen komen.

De wettelijke termijn tussen aanmelding en mogelijke plaatsing is 6 tot 10 weken.

 

v  Verzamelen informatie
De intern begeleider van school vraagt bovenstaande gegevens op en bespreekt deze met de orthopedagoog. Indien nodig wordt er gekozen voor een aanvullend gesprek en soms een observatie.

 

v  Aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij Samenwerkingsverband
De intern begeleider vraagt samen met de ouders een Toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband van de regio waar u woont.

Zonder TLV kan uw kind niet worden geplaatst. Met deze TLV onderschrijft het Samenwerkingsverband dat plaatsing op de Tyltylschool de best passende school is voor uw kind.

 

v  De Commissie van Begeleiding van de school (directie, orthopedagoog, intern begeleider, evt. revalidatie arts) neemt een besluit of er tot plaatsing kan worden overgegaan. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Ook geven wij aan op welke termijn er mogelijk plaats is voor uw kind.
Wanneer er niet tot plaatsing wordt overgegaan krijgt u hiervan een schriftelijke onderbouwing. We zullen dan samen kijken welke stappen er verder genomen moeten worden.

 

v  Wachtlijst
Het kan voorkomen dat uw kind wel toelaatbaar is maar er geen plaats is in de groep waar uw kind zou komen. De groepen op onze school bestaan uit maximaal 7 of 8 leerlingen, afhankelijk van diverse factoren. Wanneer er op korte termijn geen plaats is, komt uw kind op de wachtlijst. De volgorde van plaatsing is mede afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau.

 

v  Toelating VSO Tyltylschool 

      De VSO-afdeling van de Tyltylschool hanteert de volgende voorrangsregels bij aanmelding: 

  • Leerlingen die doorstromen vanuit de Tyltylschool SO hebben voorrang
  • Daarna leerlingen met een meervoudige beperking vanuit Mytylschool de Brug
  • Daarna leerlingen vanuit de ZML-scholen van Stichting BOOR
  • Tot slot leerlingen van scholen van andere besturen. 

      Daarbij is de volgorde van aanmelding bepalend: degene bovenaan de wachtlijst komt als eerste aan de beurt als er een geschikt plekje is        in een passende groep. 

 

v  Gesprek met ouders voorafgaand aan de start van uw kind bij ons op school
Om een zo goed mogelijk beeld van uw kind te krijgen nodigen wij u uit op school voor een gesprek met de intern begeleider en mogelijk de orthopedagoog. In dit gesprek kunt u ons veel praktische informatie geven over de begeleiding van uw kind, zodat wij uw kind een zo goed mogelijke start kunnen geven.

We bespreken dan ook de eerste schooldag en u krijgt een informatieboekje mee met alle praktische zaken.

 

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust telefonisch of via mail contact met ons op.