MR-informatie

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden, 3 ouders en 3 personeelsleden. De ouders in de raad worden door de ouders gekozen, de personeelsleden door het personeel.

De MR bespreekt aangelegenheden, die de school betreffen en leggen meningen en voorstellen voor aan school. De MR heeft een advies- c.q. instemmingsrecht.

 

De taken zijn onder meer:

  • de behartiging van de belangen van werknemers, ouders en leerlingen
  • het voeren van overleg over beleid en functioneren van de school
  • bevorderen van openheid, werkoverleg, gelijke behandeling en deelname gehandicapten
  • het hebben van aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn

De samenstelling van de MR ziet er momenteel als volgt uit:

 

Oudergeleding:

Mw. K. Jahouhi

Mw. M. Fernandes

Mw. M. Bos- Steffens

 

Personeelsgeleding:

Mw. M. Groot Bramel

Mw. F. Berkhoudt

 

 

Jaarlijks vinden verkiezingen plaats i.v.m. eventuele aftredende leden.