MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 

JAARVERSLAG 2016-2017

 

ALGEMEEN

 

De Tyltylschool maakt deel uit van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Elke school heeft zijn eigen Medezeggenschapsraad (MR).

De MR van een school mag een woordje meespreken over het beleid, de reglementen, arbeidsomstandigheden, leerlingzaken, de financiën en verdere besluiten over schoolgerelateerde zaken. In het MR-reglement van de Stichting BOOR staan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een MR beschreven.

 

De MR van de Tyltylschool is samengesteld uit 3 vertegenwoordigers van het personeel en 3 vertegenwoordigers van de ouders en was gedurende het schooljaar 2016-2017 als volgt samengesteld:

  • Rob Verhoef                            -           voorzitter
  • Joke den Hartigh                    -           secretaris
  • Ria Mijnders                            -           penningmeester
  • Marieke Groot Bramel          -           plv. voorzitter
  • Vacature                                  -           plv. secretaris
  • Ramon van Dijk                      -           plv. penningmeester

Ramon en Rob zijn lid namens de oudergeleding en er is een vacature voor een ouder.

Marieke, Joke en Ria namens de personeelsgeleding.

 

De MR heeft dit schooljaar 7 maal vergaderd.

De vergaderingen (die een openbaar karakter hebben) werden bijgewoond door de schoolleiding, in de persoon van Leo van den Broek.

 

Op de MR-vergaderingen kwamen o.a. de volgende punten aan de orde:

 

1. PASSEND ONDERWIJS

Nadat Passend Onderwijs op 1-8 2014 van start is gegaan en de nieuwe Jeugdwet(deze regelt de zorg aan jongeren tot 18 jaar) op 1-1 2015, is de participatiewet gewijzigd, die deelname aan het arbeidsproces regelt, waaronder de Wajong valt. AWBZ: is WMO, Zorgverzekeringswet of Wet Langdurige Zorg.

Al deze trajecten hebben betrekking op onze leerlingen in meer of mindere mate. Dit zorgt voor veel onzekerheid voor ouders en school.

Vanuit de directie is er regelmatig contact geweest met zowel de landelijke als plaatselijke politiek om de positie van onze doelgroep onder de aandacht te houden. Ook neemt de directie deel aan overlegvormen binnen BOOR (doelgroepenbeleid), samenwerkingsverbanden en landelijke werkgroepen om de belangen van de leerlingen van de school te behartigen.

 

De afgelopen jaren zijn er voor onze leerlingen herindicaties afgegeven met betrekking tot de nieuwe toelaatbaarheidsverklaring (tlv) in het kader van de wet langdurige zorg (wlz). Dit vereiste de nodige administratieve inspanning. Omtrent de PGB gelden is er het afgelopen jaar ook veel te doen geweest doordat het lang duurde voor de uitkeringen weer tijdig gedaan konden worden. De directie heeft contractbesprekingen met ouders omtrent besteding van zorggelden op school.

 

I.p.v. over passend onderwijs te spreken, wat enigszins negatieve klank heeft gekregen, is het beter om uit te gaan van doelgroepenbeleid. Hierbij worden leerplekken gecreëerd die op de behoeften van leerlingen gebaseerd zijn. Om te kijken hoe dit geregeld kan worden zal er eerst gekeken moeten worden of dit juridisch en wettelijk kan.

 

2. ONDERWIJS

De ontwikkelingsperspectiefplannen of OPP’s worden jaarlijks allemaal door de orthopedagoog beoordeeld. Dit plan omvat het ontwikkelingsperspectief van de leerling en de daaraan gekoppelde leerroute, de algemene informatie van de leerling en belemmerende en stimulerende factoren i.v.m de ontwikkeling.            

De leerlingzorg binnen school betreft het traject van startoverleg, OOP, overleggen tot de kinderen van school gaan. Het nieuwe administratiesysteem Logos kost het bedrijf dat het uitvoert, nog wat moeite om op tijd de aanpassingen doorgevoerd te krijgen. De leerlingzorg is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Het afgelopen jaar heeft een aantal groepen proef gedraaid met Logos en zijn de meeste kinderziekten eruit gehaald. Het komend jaar gaan alle groepen met dit systeem werken.

 

3. HUISVESTING

Nadat de locatie (Hazelaarweg) bekend was geworden voor de door de gemeente toegezegde nieuwbouw is er voor een architect gekozen, nl. de welbekende Koen van Velsen.

Er is dit hele schooljaar op zeer regelmatige basis gebruikersoverleg geweest tussen architect en verschillende personeelsleden van onze school en de andere gebruikers. Er kan zeker gezegd worden dat er over de invulling van elke vierkante meter goed nagedacht en overlegd wordt. Er worden creatieve oplossingen bedacht. Dat neemt niet weg dat we graag wat meer ruimte hadden, mn. de buitenruimte.

Momenteel ligt het voorlopig ontwerp voor ter beoordeling door de gemeente.

 

4. PROJECT ONDERWIJS-ZORG 

De besturen van BOOR en de ASVZ hebben overleg gehad om dit project mogelijk te maken.

Na de herfstvakantie is er een groep kinderen van de ASVZ in een lokaal van de Kromme Zandweg getrokken. De begeleiders van de ASVZ werken samen met groepsleiding van de Tyltylschool. Er worden groepsdoorbrekende activiteiten georganiseerd. Er zijn nog meer kinderen die voor dit project in aanmerking kunnen komen. Jammer genoeg is hier bij de nieuwbouw geen rekening mee gehouden.

 

5. SPONSORING

De stichting Vrienden van Tyltyl is na een aantal jaar slapend geweest te zijn weer nieuw leven ingeblazen middels de inspanning van ouders van oud-leerlingen. Het doel van deze stichting is fondsenwerving voor aanpassingen op school. Het afgelopen jaar zijn de bankzaken geregeld. Het eerste project wordt de aanschaf van touchscreens voor elke klas.

 

6. GMR SO/VSO

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft adviesbevoegdheden ten aanzien van aangelegenheden op bestuursniveau (bovenschoolse zaken). De GMR wordt gevormd door afgevaardigden van alle scholen die onder BOOR vallen.

 

De GMR heeft zich het afgelopen jaar intensief bezig gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs, de samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen binnen BOOR zelf. Denk hierbij aan personeelsbeleid, de financiële huishouding, de reorganisatie van BOOR Services, de benoemingen van leden voor zowel het College van Bestuur als het Algemeen Bestuur.

 

In de GMR zit momenteel geen vertegenwoordiger van onze school. Ondanks verkiezingen en oproepen is het lastig om kandidaten te vinden.

 

7. OUDERS

Er is bij ouders vooral behoefte aan informatie over logeren, wonen, dagbesteding en financiën/regelingen. Er zijn gespreksavonden over spraakcomputers en ouderochtenden geweest. We denken geregeld over hoe we ouders bij de school kunnen betrekken. Er wordt bekeken hoe andere informatiemogelijkheden kunnen worden uitgebreid, zoals via de website van school. Dit vraagt uiteraard om een goed beveiligde omgeving.

 

Door alle veranderingen van de afgelopen jaren in wetgeving, zorggelden en nieuwe indicaties zijn er veel vragen onder ouders. Om hieraan tegemoet te komen zal er opnieuw een informatieavond georganiseerd worden. Instanties worden uitgenodigd om toelichting te geven, zoals gemeente, maatschappelijk werk en MEE. Deze informatieavond staat nog op de agenda om georganiseerd te worden.

 

Uit het oudertevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen dat ouders de school als heel positief beoordelen, cijfer 8,2. Een aantal verbeterpunten betreft o.a. de ligging en bereikbaarheid van de dislocatie en het schoolvervoer. Hier kunnen we weinig invloed op uit oefenen.

 

8. PERSONEEL

Er zijn het afgelopen schooljaar 4 baby’s van personeelsleden geboren , er is groepsleiding voor een nieuwe kleutergroep aangenomen, aan het eind van het jaar zijn 2 collega’s met  pensioen gegaan en 2 met vervroegd pensioen. Al met al best wat veranderingen.

 

TENSLOTTE

 

De MR blijft zich ook in het nieuwe jaar inzetten voor alle hierboven genoemde zaken, mede in het belang van het personeel, de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Schroom niet om uw meningen/ervaringen aan ons door te geven, in het belang van uw kind en van de school. 

 

 

Rotterdam, september 2017