Logopedie

 

De Tyltylschool telt 4 logopedisten, die werkzaam zijn op beide locaties. De logopedist wordt bij de begeleiding van leerlingen betrokken als er problemen zijn op het gebied van communicatie (taal-, spraak-, stem- of gehoorproblemen) en als er problemen zijn met eten of drinken (kauwen, slikken, kwijlen).

 

Leuke recepten en tips 

 

Download
Makkelijk voor moeilijke eters.pdf
Adobe Acrobat document 195.1 KB
Download
Bananen-Pinda Shake.pdf
Adobe Acrobat document 222.6 KB

 

 

Onderzoek en observatie

Middels onderzoek en observatie brengt de logopedist de problemen in kaart. De resultaten worden met de ouders en de direct betrokkenen besproken.

 

Behandeling

Daarna volgt een behandeling om de communicatie en/of het eten en drinken te verbeteren. De behandeling kan bestaan uit oefeningen, instructie van de direct betrokkenen en het leren gebruiken van een hulpmiddel.

 

Ondersteunende communicatie

Communiceren met leerlingen van de Tyltylschool vraagt om een bewuste communicatieve houding. We noemen deze basishouding Totale Communicatie, ‘het tegelijkertijd en meer bewust gebruik maken van alle uitingsvormen van communicatie in een interactie’. In de praktijk betekent dit dat de omgeving zich aanpast aan het communicatieniveau, dus aan de mogelijkheden van de leerling. Door alle mogelijke middelen te combineren en aan te passen aan het niveau van de leerling komt optimaal ontwikkelen en communiceren dichterbij. Een werkwijze om binnen school tot totale communicatie te komen is dat wij schoolbreed adviezen en instructies geven wat betreft totale communicatie en de daarbij behorende hulpmiddelen inzetten. Het is de taak van de logopedisten om leerlingen, leerkrachten en ouders hierbij te ondersteunen.

Voordat we aan de slag gaan met OC brengen we eerst in kaart welk communicatieniveau een kind beheerst.

Communicatie kan op vele manieren, we maken o.a. gebruik van de volgende middelen:

 • oogcontact/mimiek/lichaamstaal
 • gesproken taal 
 • gebaren van 'Weerklank' 
 • foto’s/tekeningen/pictogrammen/symbolen
 • verbale communicatie (gesproken taal) 
 • overige ondersteunende middelen zoals spraakcomputers of communicatieboek

De behandeling wordt individueel of in groepsverband gegeven. Ook geeft de logopedist voorlichting aan de omgeving van het kind, zoals bijvoorbeeld de ouders/verzorgers.

 

Eten en drinken

Als er leerlingen zijn met eet- en drinkproblemen onderzoekt en adviseert de logopedist. Eerst wordt de leerling onderzocht en vervolgens wordt een eet- en drinkprotocol opgesteld. Zij geeft daarna instructies aan degenen die met de leerling gaan eten. Wanneer het nodig is, wordt eet- en drinktherapie in de groep gegeven door de logopedist.

 

Auditieve training

Ook biedt de logopedist ondersteuning bij de leesvoorwaarden zoals auditieve training. Auditieve training wordt gegeven als voorbereiding op het leren lezen. De auditieve training wordt in groepen gegeven ingedeeld naar leeftijd en niveau. Per groep is er een logopedist, leerkracht, ergotherapeut, fysiotherapeut die de les geven.

 

Overige werkzaamheden

Elke week staat een gebaar centraal in school. Het gebaar is gekoppeld aan het jaargetijde of projecten van de groepen. Het gebaar hangt op verschillende plekken binnen school.

 

Cursussen voor het personeel en ouders

Regelmatig worden er voor personeel of voor ouders bijeenkomsten georganiseerd met betrekking tot communicatie. Dit kan variëren van een gebarencursus tot theoretische achtergronden waarvan uit wij werken.

 

Komcom

De logopedisten van de Tyltylschool zijn correspondenten van het tijdschrift Komcom, een tijdschrift over Ondersteunende Communicatie, wat driemaandelijks wordt uitgegeven door Isaac-nf (Nederlandstalige afdeling van de International Society for Augmentative and Alternative Communication).

 

Ervaring en deskundigheid binnen de school

De logopedistes zijn o.a. gespecialiseerd en geschoold in:

 • behandeling van kinderen met ernstige voedingsproblemen 
 • auditieve/sensomotorische training 
 • totale communicatie 
 • aanvragen hulpmiddelen zoals spraakcomputers 
 • hanen therapie 
 • multidisciplinair samenwerken met ergotherapie en fysiotherapie om te komen tot een totale aanpak
 • samenwerken met externe disciplines zoals; tandarts, KNO-arts, vervolgvoorzieningen 
 • afnemen PEDI interviews 

De PEDI is een vragenlijst waarmee zelfredzaamheid gemeten wordt, dat is de mate waarin een kind zelfstandig is in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als eten, fietsen en spelen met andere kinderen. De PEDI, afkorting van Pediatric Evaluation of Disability Inventory, is een Amerikaanse vragenlijst die vertaald is in het Nederlands en aangepast aan de Nederlandse cultuur.