SO kleuter- en onderbouwgroepen

 

Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de leerling in zijn/haar sociale en culturele omgeving. We sluiten aan bij het niveau van de leerling en dagen de leerling uit zich verder te ontwikkelen. Onze kernwaarden om te leren zijn inspelen op het sociaal-emotionele niveau, uitdagen door interactie en het bieden een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Ons onderwijs is gebaseerd op de ontwikkelingstheorie van Vygotsky en gaat uit van:

 • het bieden van activiteiten in de zone van de naaste ontwikkeling
 • de betekenis van sociale interactie
 • de betekenis van taal

Als een leerling op school komt starten we met:

 • het (fasegewijs) wennen aan het naar school gaan
 • het leren van sociaal-emotionele vaardigheden zoals:
 1. het zich bewust worden van zichzelf en anderen
 2. het in de kring kunnen zitten
 3. het aan tafel eten
 4. het leren van de algemene schoolregels
 • het leren omgaan met materiaal (waar het voor bedoeld is)

Voor leerlingen die jong zijn in de ontwikkeling gebruiken we de Plancius-leerlijnen met doelen binnen de ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 24 maanden. Naast de Plancius leerlijnen maken we gebruik van doelen uit de domeinen van de ZML-leerlijnen (zeer moeilijk lerend) die starten bij de ontwikkelingsleeftijd 24 maanden. Het aanbod van de Plancius leerlijnen bestaat uit:

 • zintuiglijke en motorische ontwikkeling waaronder: grove en fijne motoriek, horen, zien, proeven en ruiken, voelen en evenwichtsgevoel
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • spelontwikkeling door middel van manipulerend spel, bewegingsspel en rollenspel
 • communicatie op het gebied van inhoud (passief en actief), voorwaarden voor de spraakontwikkeling, gebruik en vorm
 • zelfredzaamheid zoals: hygiëne, eten en drinken, aan- en uitkleden

Bovenstaand aanbod krijgt een vervolg in de ZML-leerlijnen en kan daarnaast uitgebreid worden met aanvullende onderdelen uit het volgende aanbad vanuit de ZML-leerlijnen:

 • leren leren: werkhouding en aanpakgedrag
 • omgaan met media zoals computer, tv en telefoon
 • schoolse vaardigheden waaronder rekenen, lezen, schriftelijke taal
 • oriëntatie op ruimte en tijd waaronder: lichaamsschema, tijdsbegrippen, dagplanning
 • oriëntatie op natuur en techniek waaronder: dieren, bomen, planten en weer
 • bewegingsonderwijs waaronder gymmen en zwemmen
 • kunstzinnige oriëntatie waaronder muziek en bewegen, beeldende vorming (handvaardigheid), dramatische vorming (doen-alsof-situaties, toneelstukjes)