Schoolmaatschappelijk werk

 

Onze schoolmaatschappelijk werker werkt via Stichting MEE; deze stichting ondersteunt mensen met een beperking. Voor de Tyltylschool is dat in de persoon van Jeanette Roest.  Zij sluit aan bij de overleggen van de CvB (Commissie van Begeleiding) op school en tevens is zij aanwezig bij de toekomstgesprekken op het VSO.

Als een leerling 17 en een half jaar oud is, vindt op school het afstemmingsoverleg schoolverlaters plaats, het zogenaamde toekomstgesprek. De stagecoördinator, intern begeleider en schoolmaatschappelijk werker gaan samen met ouders en de leerling (indien mogelijk) een gesprek aan. Regelingen zoals de tegemoetkoming scholieren en individuele studietoeslag komen aan bod, evenals de beschermingsmaatregelen zoals bewindvoering, mentorschap en curatele. Verder wordt de oriëntatie op vervolgvoorzieningen besproken, het aanvragen van indicatie daarvoor en het lopen van stage. Er wordt een tijdpad gemaakt met daarin alle afspraken uit het toekomstgesprek.

 

Daarnaast kunt u bij Jeanette terecht met uw vragen over opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, samenleven, logeren en wonen, regelgeving en geldzaken.

 

Voor algemene informatie: www.mee.nl

Voor gerichte vragen is Jeanette bereikbaar via telefoonnummer: 010- 282 11 11